Computational Thinking

Als één van de 'future skills' (21st century skills, 21e eeuwse vaardigheden) is de vaardigheid Computational Thinking opgedeeld in een aantal subvaardigheden, weergegeven in onderstaande tabel.

Klik hier voor een printbare versie   

vaardigheid

definitie

de leerling kan:

Computational Thinking het procesmatig (her)formuleren van problemenop een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen

Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen door gebruik van een computer of ander gereedschap

Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen

gegevens verzamelen verzamelen van relevante informatie via verschillende bronnen zoals artikelen, interviews, enquêtes of literatuurstudie;

Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen

Kan systematisch gegevens verzamelen via artikelen, experimenten, interviews, enquêtes of literatuurstudie

gegevens analyseren logisch ordenen en analyseren van gegevens, begrijpen van gegevens, vinden van patronen, trekken van conclusies, het evalueren van grafieken of het toepassen van relevante statistische methodes;

Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen

Kan patronen vinden en conclusies trekken

Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen

gegevens visualiseren weergeven van gegevens door middel van bijvoorbeeld modellen van de werkelijkheid, of door grafieken, tabellen, woorden en plaatjes en het selecteren van de effectiefste representatie;

Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid

Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes

Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren

Kan misleiding in grafische representaties onderkennen

Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie

probleem decompositie opdelen van een taak in kleinere, overzichtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange lijst met opdrachten in subcategorieën van typen opdrachten en het plannen van een project door middel van deelprojecten;

Kan een taak opdelen in kleinere taken

Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën

Kan een aantal taken combineren tot één taak

abstractie reduceren van de complexiteit van een probleem om te komen tot de kern van het probleem;

Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen

Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden

Kan op abstract niveau gegevens representeren door middel van bijvoorbeeld modellen en simulaties

algoritmes en procedures gebruiken van een serie geordende stappen om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken;

Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren

Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken

Kan een computerprogramma schrijven in code

Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen

automatisering door een computer laten uitvoeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt;

Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken

Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen

Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden

Kan repetitieve taken laten uitvoeren door computers

simulatie en modellering weergeven van een model of een proces, of het uitvoeren van een experiment op basis van dat model of proces;

Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen

Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt

Kan een routebeschrijving maken

Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen

parallellisatie zorgen voor gelijktijdige uitvoering van taken  om een gezamenlijk doel te bereiken.

Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project

Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken

Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers